ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Я маю право
Філологічні науки

«Філологічні науки»

Головний редактор: Степаненко М. І. - доктор філологічних наук (м. Полтава)

Заступник головного редактора: Ніколенко О. М. – доктор філологічних наук, професор (м. Полтава)

Члени редакційної колегії:

Баландіна Н. Ф. – доктор філологічних наук, професор (м. Полтава)

Йоргенсен Метте – доктор філософії, професор (м. Копенгаген, Данія)

Коломе Лоренс Комаджоан – доктор філософії з лінгвістики, професор (м. Барселона, Іспанія)

Кушнірова Т. В. – доктор філологічних наук, доцент (м. Полтава)

Ларссон Ганс Албін – доктор філософії, професор (м. Йончопінг, Швеція)

Ленська С. В. – доктор філологічних наук, доцент (м. Полтава)

Сулима М. М. – доктор філологічних наук, професор (м. Київ)

Українець Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор (м. Полтава)

Шитик Л. В. – доктор філологічних наук, професор (м. Черкаси)

Фісак І. В. – кандидат філологічних наук, відповідальний секретар (м. Полтава)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР: Фісак Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач.


РІК ЗАСНУВАННЯ: 2009

ГАЛУЗЬ НАУКИ: філологічні науки

СТАТУС ВИДАННЯ: вітчизняне

МОВА ВИДАННЯ: українська, російська

КАТЕГОРІЇ ЧИТАЧІВ: науковці, аспіранти, студенти-гуманітарії, освітяни

ПРОБЛЕМАТИКА: висвітлення досліджень з теорії літератури, компаративістики, усіх напрямків мовознавства, сучасних поглядів на розвиток української та інших європейських мов, нових тлумачень художніх творів у світовому літературному контексті.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: 3 рази на рік

ISSN: 2075-1486

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ: Серія КВ № 15470 – 4042 Р від 26 червня 2009 року

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ВАК УКРАЇНИ: Затверджено постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ФАХОВОГО ВИДАННЯ: Наказ Міністрества освіти і науки України від 13.07.2015 р. №747

ЗАСНОВНИК: Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка МОН України
«Філологічні науки»

ВИСОКОПОВАЖАНІ АВТОРИ!

«Філологічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата філологічних наук.

Редакційна колегія періодичного видання пропонує вашій увазі такі вимоги до змісту й оформлення наукових робіт відповідно до останніх вимог ВАК України та загальноприйнятих міжнародних стандартів. До друку беруться статті, які відповідають галузям науки «Літературознавство», «Мовознавство» й раніше ніде не були опубліковані.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

  • постановка проблеми в загальному та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;
  • виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з дослідження, теоретичне і практичне значення, можливе впровадження, перспективи наукових розробок у цьому напрямку.

Перед назвою статті, яка друкується великими буквами, зліва пишеться УДК, під ним указується ім’я і прізвище автора (авторів) і в дужках назва міста; після назви – анотація (до 100 слів, 250–300 знаків) та ключові слова (5–7 слів) українською мовою; у кінці статті наводяться список використаних джерел, транслітерований список джерел, ім’я і прізвище автора (авторів), назва статті, розширена анотація (не менше 200 слів, 1800–2000 знаків) та ключові слова (5–7 слів) англійською мовою, наприклад:

УДК 821.161.1

ЗІНАЇДА МОСКАЛЕНКО

(Полтава)

КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ КОРОЛЕНКОЗНАВСТВА

Анотація та ключові слова (укр. м.)

Текст статті

Список використаних джерел

Транслітерований список використаних джерел

Ім’я та прізвище автора, назва статті (англ. м.)

Анотація та ключові слова (англ. м.)

Орієнтовний обсяг статті – до 40000 друкованих знаків (1,0 др. арк.).

Оскільки анотація англійською мовою – це самостійне джерело інформації, що використовується в наукометричних базах, бажано, щоб її структура була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the…»; «In this article, I explore…»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного і практичного значення роботи («The article gives a detailed analysis of…»); опис методології дослідження; основні результати («This article reports the results of a…»; «The main idea of the article is…»), висновки («The article is of interest to…»); цінність проведеного дослідження («The article is of great help to…»).

Використана в статті література (першоджерела) вказується після тексту статті, розміщується обов’язково в алфавітному порядку й оформлюється згідно із сучасними вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України, 2009. – № 5. – С. 26–30). Словосполучення «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкується посередині великими буквами.

Посилання на першоджерела наводять у квадратних дужках, де вказуються арабською цифрою номер першоджерела (цитованої праці), який відповідає номеру в списку використаних джерел, і сторінка (обов’язкова при цитуванні), наприклад: [2, с. 135]. Декілька першоджерел в одному посиланні відокремлюються крапкою з комою, наприклад: [1, с. 5; 7, с. 127] або [1; 2; 9].

Література іноземною мовою вказується після українських і російських першоджерел з усіма вихідними даними (автор, назва статті, де надрукована, місце та рік видання, сторінки тощо). У списку використаних джерел повинні бути тільки першоджерела, на які є посилання в статті.

Якщо посилань немає, список літератури не потрібний.

Транслітерований список використаних джерел (Referenсеs) оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом APA (Американська психологічна асоціація) і розміщується після списку використаних джерел. Назва REFERENСЕS друкується посередині великими буквами.

REFERENCES необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список використаних джерел, наданий українською/російською мовами, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються у списку, наведеному латиницею, але дещо видозмінено.

Для перекладу прізвищ авторів, назв статей, книжок, видавництв тощо радимо користуватися онлайн-конвертерами окремо для української та російської мов, посилання на які наведені нижче. Ці ресурси пропонують найпоширеніші варіанти транслітерування: для української мови - згідно з чинним стандартом; для російської - відповідно до правил Держдепартаменту США. Такий підхід дозволить уніфікувати дані для міжнародних баз, адже різні системи транслітерації сприятимуть створенню різних результатів.

Онлайн-конвертер з української мови для транслітерації: http://translit.kh.ua/?passport; онлайн-конвертер з російської мови для транслітерації: http://english-letter.ru/Sistema_transliterazii.html.

Нижче наведено схеми для опису джерел українською/російською мовою (за різними типами матеріалів) разом із прикладами. Для англомовних джерел використовуються ті самі схеми, проте в них немає зазначення транслітерованого варіанту назви.

Стаття з періодичного видання

Ivanova I. (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Filolohichni nauky [The Philological Sciences], vol. 3, no. 71, pp. 70?76.

Книга

Savchenko A., Cherkavskaya O., Rudenko B., Bolotov P. (2010) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Poltava: Poltava-Media. (in Ukrainian)

Змістова частина книги (розділ, стаття)

Savchenko A. P., Cherkavskaya O. V., Rudenko B. A., Bolotov P. A. (2010) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Filolohichni nauky [The Philological Sciences]. Poltava: Poltava-Media, pp. 60–79.

Стаття з електронного періодичного видання

Savchenko A. P., Cherkavskaya O. V., Rudenko B. A., Bolotov P. A. (2010) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Filolohichni nauky (electronic journal), vol. 11, no. 115, pp. 10?14. Available at: http://www.online-literature.com/eleanor-porter/4037/ (accessed 25.09.2017).

Стаття зі збірника доповідей конференцій

Savchenko A. P., Cherkavskaya O. V., Rudenko B. A., Bolotov P. A. (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Proceedings of the Х Korolenkivski chytannia (Ukraine, Poltava, November 5-6, 2017), Poltava: Poltava-Media, pp. 60–79.

Дисертація та автореферат дисертації

Savchenko A. P. (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature] (PhD Thesis), Poltava: Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University.

Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, на початок посилання виносять дані про нього, наприклад: Savchenko A. P. (ed.) (2010) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature], Poltava: Poltava-Media. В іншому разі на початок посилання виносять назву організації, що видала матеріал (видавництво), наприклад: Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature], Poltava: Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University.

Слово «видавництво» («publishing») тощо в посиланні не вказується; зазначається лише назва видавництва чи організації, наприклад: Savchenko A. P. (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Poltava: Poltava-Media. А не: Poltava: Publishing «Poltava-Media» або Poltava: Poltava-Media Publishing.

Цитати з наукових видань подаються тією мовою, якою написано статтю до збірника наукових праць «Філологічні науки», а з художніх творів – мовою оригіналу або в перекладі (українською, російською). У тексті цитати оформлюються за зразком « », або «? ”».

Стаття набирається в текстовому редакторі Місгоsоft Wогd без автоматичного й ручного розподілу переносів; гарнітура – Тіmеs New Rоmап; кегль – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см; формат – А 4; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 3 см; сторінки нумерувати, кількість рядків на сторінці – до 30. У тексті статті не можна використовувати підкреслень. Графічні об’єкти чи малюнки, використані у статті, додатково подаються у вигляді окремих файлів у форматі РСХ, ВМР (розподільна здатність 300 dрі).

На окремій сторінці наводяться відомості про автора: науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, індекс ORCID; адреса, номер телефону, e-mail. Наприклад:

Москаленко Зінаїда Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, індекс ORCID; адреса, телефон, e-mail.

До редакції необхідно надіслати:

  • СD-диск з файлом електронної версії статті та відомостей про автора;
  • 1 роздрукований примірник статті, ідентичний електронній версії;
  • відомості про автора;
  • копію документа про оплату.

Статті аспірантів і дописувачів без наукового статусу до наукових рубрик мусять супроводжуватися відгуком наукового керівника, засвідченим в установленому порядку.

До друку також беруться рецензії на монографії, наукові збірники, посібники, хроніка наукових подій (обсяг до 5 стор.).

Рукописи редагуються та рецензуються редакцією. Статті можуть бути відхилені або повернуті авторам для доопрацювання, якщо вони не відповідають концепції видання, ліцензованим галузям науки («Літературознавство», «Мовознавство»), вимогам щодо якості та оформлення. Процес рецензування закритий, може тривати 1–2 місяці, про його результат дописувачі будуть проінформовані. Рекомендацію до друку надає редакційна колегія видання та ухвалює вчена рада університету.

Редакційна колегія може не поділяти поглядів дописувачів.

Надсилаючи статтю до редакції, автор дає згоду на її публікацію. Усі права захищені.

Матеріали публікуються за кошти авторів. Вартість однієї сторінки друкованого тексту – 40 грн. Одноосібні статті докторів наук видаються безкоштовно. Квитанцію про оплату публікації слід надіслати до редакції після повідомлення про прийняття статті до друку.Реквізити для оплати статті:

ОДЕРЖУВАЧ: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

РАХУНОК: 31258270105954

КОД ЄДРП: 31035253

МФО: 820172

КОД ПОСЛУГИ: 25010100

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: Державна казначейська служба України м. Київ

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: за публікацію статті у збірнику «Філологічні науки».

Контактні телефони:

(05322) 2-78-80 (кафедра світової літератури);
097-615-22-60 (відповідальний секретар Ірина Фісак).


«Філологічні науки»
Архів номерів

2017 рік Вип №25,      Вип №26
2016 рік Вип №22,      Вип №23,      Вип №24
2015 рік Вип №19,      Вип №20,      Вип №21
2014 рік Вип №16,      Вип №17,      Вип №18
2013 рік Вип №13,      Вип №14,      Вип №15
2012 рік Вип №10,      Вип №11,      Вип №12
2011 рік Вип №7,      Вип №8,      Вип №9
2010 рік Вип №4,      Вип №5,      Вип №6
2009 рік Вип №1,      Вип №2,      Вип №3
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса редакції:
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра світової літератури, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003

Телефони для довідок:
(0532) 2-78-80 – кафедра світової літератури,
097-615-22-60 – відповідальний секретар Ірина Фісак.

Електронна адреса:
phylologiren@gmail.com

PHILOLOGICAL STUDIESArticles Philological StudiesContents

2014 рік №16,      №17,      №18
2013 рік №13,      №14,      №15
2012 рік №10,      №11,      №12
2011 рік №1(7),      №8,      №9
2010 рік №1-3
2009 рік №1-3