ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Філологічні науки

«Філологічні науки»

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Степаненко Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор.

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Наєнко Михайло Кузьмович – доктор філологічних наук, професор,

Сулима Микола Матвійович – доктор філологічних наук, професор,

Мацапура Валентина Іванівна – доктор філологічних наук, професор,

Баландіна Надія Францівна – доктор філологічних наук, професор,

Валюх Зоя Орестівна – доктор філологічних наук, професор,

Браїлко Юлія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ РЕДАКТОР: Фісак Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач.


РІК ЗАСНУВАННЯ: 2009

ГАЛУЗЬ НАУКИ: філологічні науки

СТАТУС ВИДАННЯ: вітчизняне

МОВА ВИДАННЯ: українська, російська

КАТЕГОРІЇ ЧИТАЧІВ: науковці, аспіранти, студенти-гуманітарії, освітяни

ПРОБЛЕМАТИКА: висвітлення досліджень з теорії літератури, компаративістики, усіх напрямків мовознавства, сучасних поглядів на розвиток української та інших європейських мов, нових тлумачень художніх творів у світовому літературному контексті.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: 3 рази на рік

ISSN: 2075-1486

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ: Серія КВ № 15470 – 4042 Р від 26 червня 2009 року

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ВАК УКРАЇНИ: Затверджено постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ФАХОВОГО ВИДАННЯ: Наказ Міністрества освіти і науки України від 13.07.2015 р. №747

ЗАСНОВНИК: Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка МОН України
«Філологічні науки»

ВИСОКОПОВАЖАНІ АВТОРИ!

«Філологічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка» рішенням Президії ВАК України включено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата філологічних наук.

Редакційна колегія періодичного видання пропонує вашій увазі такі вимоги до змісту й оформлення наукових робіт відповідно до останніх вимог ВАК України та загальноприйнятих міжнародних стандартів.

Статті повинні відповідати галузям науки: «Літературознавство», «Мовознавство».

Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01. 2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

  • постановка проблеми в загальному та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор;
  • виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів;
  • висновки з дослідження, теоретичне і практичне значення, можливе впровадження, перспективи наукових розробок у цьому напрямку.

Перед назвою статті, яка друкується великими буквами, зліва пишеться УДК, під ним указується ім’я і прізвище автора (авторів) і в дужках назва міста; після назви – анотація (до 100 слів, 250-300 знаків) та ключові слова (5-7 слів) українською мовою; у кінці статті подається ім’я і прізвище автора (авторів), анотація (близько 200 слів, 1800-2000 знаків) та ключові слова (5-7 слів) англійською мовою, наприклад:

УДК 821.161.1

ЗІНАЇДА МОСКАЛЕНКО

(Полтава)

КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ КОРОЛЕНКОЗНАВСТВА

Анотація та ключові слова (укр. м.)

Текст статті

Список використаних джерел

Ім’я та прізвище автора, назва статті (англ. м.)

Анотація та ключові слова (англ. м.)

Орієнтовний обсяг статті – до 20 000 друкованих знаків (0,5 др. арк., до 12 сторінок).

Оскільки анотація англійською мовою – це самостійне джерело інформації, що використовується в наукометричних базах, бажано, щоб її структура була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the…»; «In this article, I explore…»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного і практичного значення роботи («The article gives a detailed analysis of…»); опис методології дослідження; основні результати («This article reports the results of a…»; «The main idea of the article is…»), висновки дослідницької роботи («The article is of interest to…»); цінність проведеного дослідження («The article is of great help to…»).

Використана в статті література (першоджерела) вказується після тексту статті, розміщується обов’язково в алфавітному порядку й оформлюється згідно із сучасними вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України, 2008. – № 3. – С. 13). Словосполучення «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» друкується посередині великими буквами.

Посилання на першоджерела наводять у квадратних дужках, де вказуються арабською цифрою номер першоджерела (цитованої праці), який відповідає номеру в списку використаних джерел, і сторінка (обов’язкова при цитуванні), наприклад: [2, с. 135]. Декілька першоджерел в одному посиланні відокремлюються крапкою з комою, наприклад [1, с. 5; 7, с. 127] або [1; 2; 9].

Література іноземною мовою вказується після українських і російських першоджерел з усіма вихідними даними (автор, назва статті, де надрукована, місце та рік видання, сторінки тощо). У списку використаних джерел повинні бути тільки першоджерела, на які є посилання в статті (10-15 джерел). Якщо посилань немає, список літератури не потрібний.

Цитати з наукових видань подаються тією мовою, якою написано статтю до збірника наукових праць «Філологічні науки», а з художніх творів – мовою оригіналу або в перекладі (українською, російською). У тексті цитати оформлюються за зразком «  », або «  ”  ”  ».

Стаття набрається в текстовому редакторі Місгоsоft Wогd без автоматичного і ручного розподілу переносів; гарнітура – Тіmеs New Rоmап; кегль – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см.; формат – А 4; береги: верхній, нижній, правий – 2 см, лівий – 3 см; сторінки нумерувати, кількість рядків на сторінці – до 30. У тексті статті не можна використовувати підкреслень. Графічні об’єкти чи малюнки, використані в статті, додатково подаються у вигляді окремих файлів у форматі РСХ, ВМР (розподільна здатність 300 dрі).

На окремій сторінці подаються відомості про автора: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, адреса, службовий та домашній номери телефону, наприклад:

Москаленко Зінаїда Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, адреса, телефони.

До СD-диску з електронним варіантом статті додаються:

– роздрукований варіант статті та відомостей про автора;

– рішення відповідної кафедри про рекомендацію статті до друку (для асистентів, викладачів, доцентів);

– рецензія фахівця (доктора чи кандидата наук), завірена підписом (для аспірантів, докторантів);

– копія документа про оплату.

До друку беруться рецензії на монографії, наукові збірники, посібники, а також хроніка наукових подій (обсяг до 5 стор.).

 

Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню та редагуванню. Редколегія може відхиляти статті й повертати їх авторам для доопрацювання, якщо за змістом чи оформленням вони не відповідають сучасним вимогам.

При недотриманні формальних вимог та невідповідності статті ліцензованим галузям науки («Літературознавство», «Мовознавство») рукописи не розглядаються. У разі неякісного запису на диску статті також відхиляються. Роздрук статей і диски не повертаються. Якщо редколегія відхиляє статтю, автору повертають 75% сплаченої суми.

 

Вартість однієї сторінки статті (рукопису) – 40.00 грн.

Автор статті одержує 1 безкоштовний примірник збірника, розсилка якого здійснюється за рахунок автора.

Якщо стаття має двох чи більше авторів, то надається 1 безкоштовний примірник збірника, інші примірники – за за рахунок авторів.

Реквізити для оплати статті:

ОДЕРЖУВАЧ: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

РАХУНОК: 31258270105954

КОД ЄДРП: 31035253

МФО: 820172

КОД ПОСЛУГИ: 25010100

БАНК ОДЕРЖУВАЧА:  Державна казначейська служба України м. Київ

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: за публікацію статті у збірнику «Філологічні науки»


«Філологічні науки»
Архів номерів

2016 рік Вип №22,      Вип №23
2015 рік Вип №19,      Вип №20,      Вип №21
2014 рік Вип №16,      Вип №17,      Вип №18
2013 рік Вип №13,      Вип №14,      Вип №15
2012 рік Вип №10,      Вип №11,      Вип №12
2011 рік Вип №1(7),      Вип №8,      Вип №9
2010 рік Вип №1,      Вип №2(5),      Вип №3(6)
2009 рік Вип №1,      Вип №2,      Вип №3
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса редакції: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра світової ліератури, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003

Телефони для довідок: (0532) 2-78-80 – кафедра світової літератури,

097-615-22-60, 050-584-35-24 – відповідальний редактор Ірина Фісак.

Електронна адреса: phylologiren@gmail.com

PHILOLOGICAL STUDIESArticles Philological StudiesContents

2014 рік №16,      №17,      №18
2013 рік №13,      №14,      №15
2012 рік №10,      №11,      №12
2011 рік №1(7),      №8,      №9
2010 рік №1-3
2009 рік №1-3